ภาควิชาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(AEI)


ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry)

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry) รู้จักในนาม AEI หรือ TAM-TA เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยี

และการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ด้าน ปฏิบัติการ สาขา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ วิศวกรรมเกษตร และ วิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การออกแบบและสร้าง และซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอาหาร และในปีการศึกษา 2562 มีแผนจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีด้านปฏิบัติการ เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต ที่ปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางวิศวกรรมเครื่องกลและกระบวนการผลิต สามารถวิเคราะห์ปัญหา แก้ไข และยังสามารถออกแบบ สร้าง และซ่อม บำรุงเครื่องกลและกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยทั้งสองหลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเน้นย้ำความสามารถ เชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (S-curve).

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

เวลาเรียน

ค่าเทอม (บาท)

ปริญญาตรี 4 ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

- หน่วยกิต

จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.00)

25,000 บาท (โดยประมาณ)

ปริญญาตรี (เทียบโอน)
2 ปีครึ่ง

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

- หน่วยกิต

จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.00)

25,000 บาท (โดยประมาณ)

ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์2ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

- หน่วยกิต

ศุกร-อาทิตย์

25,000 บาท (โดยประมาณ)

ปริญญาตรี 4 ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

144 หน่วยกิต

จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.00)

19,000 บาท (โดยประมาณ)

ปริญญาตรี (ปกติ)
เทียบโอน 2-3 ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

92 หน่วยกิต

จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.00)

19,000 บาท (โดยประมาณ)

ปริญญาตรี
(สหกิจศึกษา)
เทียบโอน 2-3 ปี

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

92 หน่วยกิต

จันทร์-ศุกร์ (09.00-16.00)

19,000 บาท (โดยประมาณ)

 

รายละเอียดหลักสูตร

-> ปริญญาตรี 4 ปี หลักอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)(หลักสูตร พ.ศ. 2562) รายละเอียดเป็นPDF

-> ปริญญาตรี (เทียบโอน) 2 ปีครึ่งอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
->(หลักสูตร พ.ศ. 2562) รายละเอียดเป็นPDF

-> ปริญญาตรีเทียบโอนประสบการณ์2ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
->(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรเทียบโอนสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รายละเอียดเป็นPDF

 

About