ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)


ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Department of Industrial Management )

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม หรือ ภาควิชา IM ย่อมาจาก Industrial Management  เป็นภาควิชาที่บูรณาการวิศวกรรมอุตสาหการเข้ากับศาสตร์ด้านการจัดการบัณฑิต

ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิ “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”    เน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระบบการจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การวางแผนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต   การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research), การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การจัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Management)  โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  การประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายคุณภาพ วิศวกรฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์  วิศวกรซ่อมบำรุง


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

เวลาเรียน

ค่าเทอม (บาท)

ปริญญาตรี (4 ปี)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

145 หน่วยกิต

จันทร์ - ศุกร์   9.00-16.00 น.

19,000

ปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

83 หน่วยกิต

จันทร์ - ศุกร์   9.00-16.00 น.

19,000

ปริญญาตรี (2 ปี ต่อเนื่อง)
นักศึกษาสมทบพิเศษ

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

83 หน่วยกิต

จันทร์ - ศุกร์   9.00-16.00 น.

29,000

 

รายละเอียดหลักสูตร

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) รายละเอียดเป็นPDF

 

About