ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Department of Information Technology : IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) More


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Department of Information Technology : IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) More


ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM)

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (Department of Computer-aided Design and Construction Management)

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (CDM) สังกัดคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ( Computer-aided Design and Construction Management) More


ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (AEI)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry)
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (Department of Agricultural Engineering for Industry)
รู้จักในนาม AEI หรือ TAM-TA เป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยี และการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ด้าน ปฏิบัติการ สาขา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน ปฏิบัติการเกี่ยวกับ วิศวกรรมเกษตร และ วิศวกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การออกแบบและสร้าง และซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลในระดับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และอาหาร. More


About