ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Department of Information Technology : IT)

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภายใต้คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร

คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย และอื่น ๆ โดยเน้นการปฏิบัติในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในการฝึกงานหรือฝึกสหกิจศึกษาได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้ รวมถึงการฝึกทักษะให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยตนเองได้ และมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับเพียงพอต่อการเรียนรู้


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ

หลักสูตร

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิผู้เรียน

ค่าเทอม(บาท)

ปริญญาตรี(4 ปี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

135 หน่วยกิต

จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

25,000 บาท
โดยประมาณ

ปริญญาตรี (4 ปี)

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

129 หน่วยกิต

จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6(ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

19,000 บาท
โดยประมาณ

ปริญญาตรี
(เทียบโอน 3ปี)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
(หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)

103 หน่วยกิต

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

25,000 บาท
โดยประมาณ

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

87 หน่วยกิต

จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

19,000 บาท
โดยประมาณ

 

รายละเอียดหลักสูตร

-> สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รายละเอียดเป็นPDF

-> สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย(เทียบโอน)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รายละเอียดเป็นPDF

-> หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) รายละเอียดเป็นPDF

About