แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่1 ภาคเรียนที่1
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่1 ภาคเรียนที่2
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่2 ภาคเรียนที่1
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่2 ภาคเรียนที่2
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่1
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่3 ภาคเรียนที่2
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่1
แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศประยุกต์ (โครงการปกติ)
ชั้นปีที่4 ภาคเรียนที่2

 

 

About